(1)
Shuang You. Discrete Lion Swarm Optimization Algorithm for Face Recognition : Discrete Lion Swarm Optimization Algorithm for Face Recognition. mr 2021, 4.